GEEF OM SYRIË

RS53022MG0799

Het project

Met uw financiële steun worden zeer kwetsbare christenen vanuit het oorlogsgebied Syria op een legale manier naar België overgebracht om daar een nieuwe duurzame toekomst op te bouwen.

Wat is de situatie en de nood van de Syrische christenen?

De burgeroorlog in Syrië is de ergste humanitaire crisis van deze tijd. De helft van de vooroorlogse populatie – meer dan 12 miljoen mensen – is of gedood of heeft hun huis moeten ontvluchten.

De mensen wachten vaak met vluchten totdat ze uiteindelijk toch hun streek verlaten nadat een familielid gedood of hun omgeving gebombardeerd werd.

De tocht naar de grens is vaak al even riskant als de keuze om thuis te blijven: families moeten ‘s nachts al wandelend kilometers afleggen in de hoop niet gezien en gedood te worden door sluipschutters. Anderzijds proberen ze de grens over te steken zonder gepakt te worden door de soldaten van het Syrische regime dat jonge mannen kidnapt om te vechten voor Assad.

De oorlog raast door en de humanitaire situatie blijft verergeren. Kinderen zijn ondervoed en zieke mensen sterven doordat zij niet over de medicijnen kunnen beschikken, die ze zo nodig hebben. Want christenen worden tegenhouden bij de checkpoint om in een andere regio medicijnen te kunnen kopen. Of de omgeving is te gevaarlijk om deze checkpoint te passeren.

De Syrische christelijke gemeenschap, één van de oudste in de wereld, is in gevaar en zeer kwetsbaar. In de gebieden waar diverse Jihadistische groepen de macht hebben overgenomen worden christenen verplicht om zich tot de islam te bekeren of om de religieuze belasting te betalen. Wanneer zij deze belasting niet kunnen betalen worden ze vermoord. Ook onder de Koerden die in het Noorden van Syrië in het machtsvacuüm zijn gesprongen vindt vervolging plaats.

Wat kunnen wij doen om hen te helpen? Doelstelling en selectie

We mogen niet stilzwijgend blijven wachten! We moeten laten zien dat we achter deze mensen staan. Via een christelijk initiatief kunnen in samenwerking met de Belgische overheid verschillende Syrische christenen die het risico lopen te sterven op een legale manier naar België komen. De levensbedreigende situatie ontstaat, omdat ze niet over de noodzakelijke medicijnen kunnen beschikken en/of omdat ze in een plaats wonen en dichtbij de grondgebieden leven waar diverse islamitische rebellen de overmacht hebben. Deze mensen kunnen gekidnapt of vermoord worden, omdat ze de zware religieuze belasting niet kunnen betalen die door islamitische rebellen (bijv. Al Nusra) wordt opgelegd. Deze Syrische christenen kunnen de oorlog niet ontlopen via smokkelroutes want daar is hun gezondheid te slecht voor. Bovendien beschikken ze over te weinig financiële middelen. Daarnaast zijn hevige beschietingen en bombardementen uiteraard zeer levensbedreigend, alsook de dienstplicht. Want vele christenen zijn als dienstplichtig soldaat al omgekomen in het leger van Assad.  Via dit christelijk initiatief kunnen op een legale manier deze christenen naar België komen, daar asiel aanvragen en een nieuw leven beginnen.

Doelstellingen

1. De meest kwetsbare Syrische christenen, met de hoogste noden, redden uit het oorlogsgebied in Syrië en overbrengen naar België, om een nieuw duurzaam leven te beginnen in België. De duurzaamheid bestaat uit: het bevorderen van goede integratie in de Belgische samenleving (taal leren, etc.), opleiding, zelfredzaamheid en het leveren van een bijdrage (werk, vrijwilligerswerk, verenigingen) aan de Belgische samenleving.

2. Deze Syrische christenen in België meer doen groeien in het christelijk geloof in Jezus Christus, gemeenschap en dat een licht zijn van Gods liefde voor anderen waardoor ook anderen (Arabisch sprekenden en Belgen) Jezus Christus zullen leren kennen. Dit gebeurt door christenbuddy’s te koppelen aan hen, en daarmee integratie in de christelijke kerken te bevorderen en goed Bijbel onderwijs in hun taal aan te bieden en dat zij participeren in de bediening onder Arabisch sprekenden.

Selectie: Welke mensen mogen er komen? De selectie van gezinnen vindt plaats op basis van objectieve criteria. We selecteren gezinnen die gevaar lopen, in armoede leven of met gezondheidsproblemen te maken hebben. We willen het lokale christelijke getuigenis in Syrië niet ondermijnen en selecteren daarom alleen families die gevaar lopen en in erbarmelijke omstandigheden (over)leven en/of zullen sterven in het geval ze niet naar België komen. Ze worden geselecteerd aan de hand van vijf criteria. Per criterium worden punten toebedeeld en hoe meer punten hoe urgenter de situatie en hoe hoger het gezin op de lijst komt. Het gaat om de volgende vijf criteria:

1. Woonachtig in gevaarlijk gebied

2. Gevlucht binnen Syrië

3. Medische noden

4. Kwetsbare personen

5. Financiële situatie

Bij het eerste criterium kan het bijvoorbeeld gaan om gebieden waar jihadistische rebellen actief zijn of waar er nog steeds wordt gevochten. Bepaalde steden zijn zeer onveilig (2 punten), anderen onveilig (1 punt), anderen veilig.

Bij het tweede criterium bekijken we of gezinnen al eerder hun huizen hebben verlaten en zijn gevlucht. Hun huizen zijn of door een bombardement ernstig beschadigd, of afgepakt door jihadistische rebellen of geplunderd. Dit vertelt iets over de ernst van de situatie en de (traumatische) ervaringen die de gezinnen al hebben meegemaakt. Deze gezinnen leven dikwijls in armoedige omstandigheden, met veel gezinnen op een kleine ruimte en hebben geen eigen woning meer.

Bij het derde criterium bekijken we de medische toestand van de gezinsleden. In veel gebieden is de medische zorg ontoegankelijk geworden. Er zijn geen artsen en specialisten meer beschikbaar omdat ze zijn gevlucht of omdat hun diensten onbetaalbaar zijn. Dit kan lijden tot potentieel levensbedreigende situaties. Zo kennen we een aantal voorbeelden waarbij bepaalde operaties niet konden worden uitgevoerd omdat de specialisten en chirurgen allemaal zijn gevlucht naar het buitenland.

Bij het vierde criterium bekijken we de kwetsbaarheid van het gezin. Een alleenstaande moeder met kinderen wiens echtgenoot is overleden is in Syrië erg kwetsbaar evenals een gezin met kleine kinderen. Ook valt te denken aan alleenstaande vrouwen en jongvolwassenen die verplicht in het leger van Assad moeten vechten.

Bij het vijfde criterium gaat het om de financiële situatie van het gezin. Arme mensen komen eerder in aanmerking om naar België over te komen. Mensen met weinig tot geen geld hebben geen mogelijkheden om binnen Syrië een nieuw bestaan op te bouwen. Armoede in combinatie met de andere criteria zorgt bovendien voor zeer penibele situaties.

Let op: De Belgische overheid doet dit alleen voor religieuze minderheden, waaronder etnische Syrische christenen, die het meest kwetsbaar zijn, de hoogste noden hebben (zie de hierboven genoemde criteria) en waarvan familie van hen al verblijft in België. Ze geven de voorkeur aan gezinnen met (jonge) kinderen. Dit bevordert de integratie.

Let op: Er kunnen echt geen nieuwe inschrijvingen meer worden gedaan, van Syrische christenen die willen komen. De lijst is VOLZET.

Pre-opvang na aankomst in België 

Zodra de Syriërs aankomen moeten ze tijdelijk even worden opgevangen, zodat ze even enkele dagen op adem kunnen komen. Daarna worden ze begeleid om asiel aan te vragen.

Opvang voor een kleinere hulpbehoevende groep tijdens de asielprocedure

De Syrische christenen maken in de meeste gevallen gebruik van de reguliere opvang van de overheid. De overheid heeft vraagt telkens wel om een klein aantal van de mensen op te vangen bij familie, zodat het asielopvang netwerk niet teveel belast wordt en er meer mensen kunnen overkomen. Zo’n 16 % wordt bij familie, vrienden of elders opgevangen. Naast het onderdak zijn er voor deze mensen financiële middelen nodig voor levensonderhoud (weekgeld voor voedsel en busvervoer) en voor accommodatie, nutsvoorzieningen, etc.

Binnen de groep van vluchtelingen zijn ook hulpbehoevenden aanwezig. Dit zijn zieke en enkele gehandicapte mensen. Aangezien de opvang in België zeer sober is, worden sommige mensen bij familie of vrienden opgevangen.

Goede begeleiding van christenen die in een asielopvang wonen: buddy’s en christelijke samenkomsten De mensen die opgevangen worden in een van de Asielcentra in België proberen we te helpen door hen in contact te brengen met buddy’s. We zoeken buddy’s in lokale kerken, zodat de vluchtelingen in de nabije omgeving van het asielcentrum gastvrij ontvangen worden bij christenen thuis en/of uitgenodigd worden voor christelijke samenkomsten, alsook naar Arabischtalige samenkomsten gaan. We schakelen hiervoor Arabische evangelisten, die we goed kennen, in. Dit alles zal de integratie bevorderen (o.a. Nederlandse taal). De contacten met de buddy’s en met andere christenen zullen bemoedigend werken en het christelijk geloof uitdragen, versterken en verdiepen.

Uw gift

Waar hebben we de financiële middelen specifiek voor nodig? Uw financiële hulp maakt het mogelijk om Syrische christenen te redden uit de oorlog en hen zo een toekomst te geven. Aan families wordt gevraagd om de kosten voor vliegtickets, reis en overnachtingen te betalen. Doorgaans lukt dit, maar, mede vanwege het criterium armoede is dit niet altijd mogelijk. Een aantal christenen kunnen het vliegticket niet betalen, met uw financiële hulp kunnen deze vliegtickets worden betaald. Uw hulp zou ons in staat stellen om de kosten tijdens de asielprocedure te dragen: kosten voor accommodatie, nutsvoorzieningen, maaltijden, kledij en kleinere persoonlijke kosten (bv. Buspas). Met uw steun kunnen we de of meer christenen die gaan wonen in een Asielcentrum goed blijven opvolgen, zodat zij een buddy’s krijgen en goed kunnen integreren. Dit kunnen communicatie-en vervoerskosten zijn, alsook andere onvoorziene kosten. Met uw hulp kan er kwaliteitsvolle begeleiding geboden worden.

De Syrische christenen zullen u ontzettend dankbaar zijn voor uw gulle gift!

Maak uw gift over aan:

Gave Veste vzw

IBAN: BE09 7350 4256 0857

BIC: KREDBEBB

m.v.v. Project Humanitair

Gave Veste beschikt over een ANBI-status

Zie ook: https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/streng-vlaanderen-mild-voor-syrische-christenen.2995434.lynkx