HUISVESTING & DIACONIE

Project Huisvesting & Diaconie

Gave Veste wil met het projectplan Huisvesting & Diaconie lokale kerken helpen en aanmoedigen in hun diaconale activiteiten voor vluchtelingen. We delen daarom ons netwerk, de bijbehorende kennis en expertise en financiële middelen. We volgen twee sporen in het project Huisvesting & Diaconie:

 • Spoor 1 - Samenwerking Open Deur vzw (Schaarbeek)
 • Spoor 2 - Lokale kerken ondersteunen

In het projectplan hieronder omschrijven we op welke manier we kerken concreet willen ondersteunen en op welke manier we samenwerken met Open Deur vzw.

Projectplan Huisvesting & Diaconie

Het Projectplan in PDF is te downloaden via deze link

Voorwoord

De Bijbel is doordrenkt met de oproep om recht te doen aan wezen, weduwen, armen en vreemdelingen. Vanuit Gave Veste leggen we de nadruk op vreemdelingen. We doen dit niet uit ‘liefdadigheid’, alsof het iets extra is dat we doen. We doen dit vanuit ‘gerechtigheid’. Deze doelgroep bezit het recht dat er naar hen omgezien wordt.

Het is zoals Luther eens gezegd zou hebben: ‘’Hier sta ik, ik kan niet anders’’. Wanneer we Gods woorden tot ons hart en ons verstand laten doordringen en wanneer we dan de nood om ons heen zien, kunnen we niet anders dan recht verschaffen aan kwetsbare mensen aan de randen van onze samenleving.

De Heere Jezus zegt in Mattheus 23:23 ‘’…het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten.’’ Vanuit Gave Veste willen we het recht, de barmhartigheid en het geloof samen laten spreken. Ons diepste verlangen is dat wezen, weduwen, armen en vreemdelingen gered worden door Jezus Christus en dat we als kerk omzien naar hen. Omzien door Jezus aan hen te tonen door woorden van geloof en daden van recht en barmhartigheid.

Aan het einde van dit projectplan vindt u ter inspiratie en bemoediging een Bijbelse onderbouwing met betrekking tot diaconie in relatie tot vreemdelingen.

Spoor 1: Samenwerking Open Deur vzw (Schaarbeek)

Aanleiding

Eén van onze partners die we al langere tijd kennen is ‘Open Deur’  in Schaarbeek. Deze werking vindt plaats vanuit de Bethel Kerk in Schaarbeek. In de voorjaarsnieuwsbrief van 2020 van Gave Veste besteedden we twee artikelen aan deze werking onder dakloze vreemdelingen in Brussel.

Open Deur deelt het evangelie in zowel woorden als daden met vreemdelingen. Twee keer per week ontvangen ongeveer  100 mensen een maaltijd waarna steevast een Bijbelverhaal gedeeld wordt. De vzw huurt een appartement om mensen tussen wal en schip op te vangen en te begeleiden naar een stabiele toekomst in België. Wekelijks vindt er een Bijbelstudie plaats voor vreemdelingen die men leerde kennen bij de maaltijdbedeling.

De werking van Open Deur voldoet aan de kernwaarden van Gave Veste om de volgende redenen:

 1. De werking wordt gedragen door een brede kerkelijke gemeenschap. Hierdoor worden lokale christenen betrokken bij het uitreiken naar vreemdelingen. Door samen te werken met Open Deur werken we eraan om bruggen te bouwen tussen kerken en vreemdelingen.
 2. De werking kent een nadrukkelijke christelijke identiteit. Het Evangelie delen gebeurt zowel in daden als in woorden. In daden door voedsel- en kledingbedeling en opvang van kwetsbare vreemdelingen en in woorden door de wekelijkse Bijbelstudie en het vertellen van een Bijbelverhaal na elke maaltijd.
 3. In de opvang is er speciale aandacht voor ex-moslims, mensen die alles achterlaten om Jezus te volgen. Hiermee is deze werking ook zeer interessant vanuit het perspectief van Mahabba.

Vormgeving samenwerking

Concreet willen we op de volgende manieren samenwerken:

 1. Inzet van kennis en expertise. Verschillende medewerkers en bestuursleden van Gave Veste beschikken over juridische, maatschappelijke en praktische kennis die nodig is om vluchtelingen/migranten op te vangen en te begeleiden naar een stabiele toekomst in België. Open Deur kan hier beroep op doen.
 2. Inzet van netwerk. Gave Veste wendt haar netwerk aan ten behoeve van de werking van Open Deur. Concreet gaat het om ondersteuning (geestelijk en/of praktisch) door Brusselse Mahabba-groepen en voormalig cursisten Kerk & Vluchteling. Daarnaast willen we samen met het Belgium Mission Team slaapzakken, kleding en schoenen inzamelen. Ook zetten we waar nodig onze communicatiemiddelen in.
 3. Inzet van financiën. In het verleden is er een mooi bedrag opgebouwd voor huisvesting en humanitair werk, dat we als startkapitaal voor de ondersteuning van Open Deur vzw willen aanwenden. Verderop in dit document leest u hier meer over.

Doel en verdere uitwerking

Gave Veste wil met haar ondersteuning de continuïteit van deze unieke werking waarborgen en verder professionaliseren. Het is onze wens dat het draagvlak, de bekendheid van en de steun voor de werking van Open Deur groter wordt. Concreet willen we het volgende bereiken op basis van de nood die er bij Open Deur is:

 • Professionalisering van de begeleiding van de bewoners van het appartement om ze op eigen benen te laten staan. Op dit moment vallen er meer mensen tussen wal en schip dan dat er gehuisvest kunnen worden in het appartement.
  • Door inzet van kennis en expertise van de sociale kaart en juridische mogelijkheden.
  • Door Open Deur vzw financieel in staat te stellen om meer tijd vrij te maken voor begeleiding en een appartement te huren dat in orde is, zodat er meer mensen opgevangen en begeleid kunnen worden.
  • Door inzet van vrijwilligers uit ons netwerk om te helpen in de begeleiding.
 • Duurzamer maken van de maaltijdbedeling inclusief Bijbelverhaal, Bijbelstudie en bedeling van kleding en
  • Door ons netwerk te benutten om de inzameling van kleding en slaapzakken gestructureerd en planmatig te organiseren, zodat de kosten hiervoor fors gedrukt worden en wat hiermee bespaard wordt aan andere deelwerkingen besteedt kan worden.
  • Door financiën ter beschikking te stellen waarmee een deeltijds betaalde coördinator gezocht kan worden.
  • Door vrijwilligers te zoeken die praktisch meewerken aan de bedeling en die Bijbelstudie geven aan groepen die nu nog niet bereikt worden, in lijn met het onderwijs van de plaatselijke gemeente.
  • Door partners uit ons netwerk te betrekken bij de werking van Open Deur.

Financiën

Gave Veste zoekt naar fondsen om Open Deur de ondersteuning te geven die wenselijk is. Hiervoor is binnen Gave Veste startkapitaal beschikbaar om in 2021 mee van start te gaan. Om de continuïteit te waarborgen zijn echter structureel meer middelen nodig.

We willen meer dan alleen maar de werking laten draaien zoals die momenteel draait. Een groter appartement in goede staat is nodig om mensen tussen wal en schip op te vangen. Het gaat hier om broeders en zusters, vaak ex-moslims, die deze steun hard nodig hebben. Om de begeleiding te verbeteren en de werking op lange termijn te waarborgen, is een deeltijds betaalde coördinator nodig. Dit is realiseerbaar als elk jaar €10.000 beschikbaar is.

Evaluatie

Gave Veste en Open Deur overleggen elk kwartaal over de voortgang van de samenwerking. In dit gesprek bekijken we de noden en zoeken we samen naar oplossingen. Daarnaast zien we toe op de begeleiding van de bewoners van het appartement. Bij deze evaluatie betrekken we waar nodig ook partners uit ons netwerk. Op basis van de evaluatie kunnen we waar nodig en in overleg met Open Deur bijsturen.

Spoor 2: Lokale kerken ondersteunen

Aanleiding

Gave Veste wil kerken stimuleren en aanmoedigen om zowel in woord als in daad uit te reiken naar vreemdelingen. Aan dit projectplan is een Bijbelse onderbouwing bijgevoegd over de noodzaak hiervan.

De praktische nood bij vreemdelingen is hoog. Lokale christenen die persoonlijk contact hebben met vreemdelingen zijn in de beste positie om maatwerk te leveren. Zij zijn in staat om het aanbod van diaconale hulp in te bedden binnen een bredere ondersteuning. Denk aan opgenomen worden in de kerkelijke gemeenschap en het bieden van geestelijke en pastorale ondersteuning.

Voorwaarden financiële bijdrage

Kerken kunnen beroep doen op financiële ondersteuning van Gave Veste voor diaconale ondersteuning van vreemdelingen. Vanuit Gave Veste kunnen we geen structurele financiële verplichtingen aan. Bij elke aanvraag hebben we de vrijheid om wel of geen financiën beschikbaar te stellen. Men kan meerdere keren per jaar een beroep op ons doen. Het is niet de bedoeling dat Gave Veste verantwoordelijk wordt voor structurele uitgaven door kerken. Om dit te waarborgen werken we met de volgende voorwaarden:

 • Het project wordt gedragen door een lokale kerk.
 • Gave Veste wil dat het Evangelie in Woord en Daad gedeeld wordt en dringt bij de aanvragers aan op een combinatie hiervan. Vanuit het project Discipelschap & Bijbelstudie kan hierin ondersteund worden.
 • Het is van belang dat mensen op eigen benen komen te staan. We moedigen aanvragers hiertoe ook aan. Bij meerdere aanvragen wordt dit een harde voorwaarde.
 • Aanvragers komen met een plan waarin duidelijk staat waar het geld aan besteed wordt en waarom. Op basis hiervan maken we een beoordeling. Achteraf willen we een verantwoording van de kosten

Financiën

 • Het maximumbedrag per aanvraag bedraagt €500.
 • In totaal is er €3000 beschikbaar volgens het principe op=op. Wanneer het budget op is kan Gave Veste geen bedrag meer beschikbaar stellen voor kerken. Daarom zijn structurele uitgaven niet mogelijk. Alleen wanneer er genoeg extra fondsen binnenkomen kan dit project voortgezet worden nadat de €3000 op is.
 • Gave Veste gaat fondsen werven voor dit project. We willen Vlaamse kerken die achter dit project staan vragen om als richtbedrag €300 per jaar bij te dragen.

Aanvraag indienen

Aanvragen kunnen schriftelijk ingediend worden via info@gaveveste.be. Elke aanvraag wordt door de directeur met het bestuur van de vzw besproken.

Enkele suggesties

Community sponsorship van Fedasil

Dit is een nieuwe werkwijze waarbij sponsors zich kunnen engageren om een vluchtelingengezin uit opvangkampen in Libanon/Turkije naar België te laten komen en hen een jaar lang te ondersteunen. De overheid betaalt het grootste deel van de kosten, een lokale gemeenschap helpt bij de begeleiding en integratie. Dit gebeurt in andere landen al enige tijd (Canada en V.K.) en ook organisaties die wij kennen van de Refugee Highway Partnership zoals Welcoming Churches gaan op deze manier aan de slag via de kerken.

Kosten advocaat voor regularisatie

Mogelijk kent u een kwetsbaar gezin/persoon die tussen wal en schip is geraakt in de asielprocedure. Voor sommigen is regularisatie de enige uitweg. Voor slechts een klein aantal mensen is dit kansrijk. Neem gerust contact met ons op om te zien wat mogelijk is. Gave Veste kan tegemoet komen in de kosten voor een advocaat.

Studie-/schoolkosten (voormalig) vluchtelingengezin

Normaal gesproken voorziet de overheid in materiële ondersteuning, zeker voor schoolgaande kinderen. Wanneer de ouders geen papieren hebben en wachten op een nieuwe procedure, mogen hun kinderen wel naar school. Gave Veste kan bijspringen in de kosten hiervoor.

In alle gevallen zoeken we graag samen met u naar oplossingen en een realistisch toekomstperspectief.

Hoe kunt u steunen?

Gave Veste en alle betrokkenen zijn ontzettend dankbaar als u wilt ondersteunen. Uw financiële hulp zorgt ervoor dat we dit werk onder vluchtelingen kunnen (blijven) doen! We zullen verantwoord omgaan met uw ontvangen financiële middelen. We delen elk jaar een verantwoording met de giftgevers.

Giften met vermelding van “Project Huisvesting & Diaconie” kunnen overgemaakt worden op het rekeningnummer:

IBAN: BE49 7360 3127 3571
BIC: KREDBEBB

Voor meer informatie kan u altijd bij ons terecht.
Hieronder vindt u onze gegevens:

Gave Veste vzw
Hanswijkstraat 9 bus 2
2800 Mechelen
Belgie

Tel. +32 15 680 522 (kantoor Gave Veste)
GSM. +32 483.31.99.25

info@gaveveste.be
Gave Veste vzw heeft een Nederlandse ANBI-status, waardoor giften uit Nederland fiscaal aftrekbaar zijn.

Bijbelse onderbouwing

Motivatie en Inspiratie

‘’Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid’’. Deze bekende tekst uit de Bergrede staat aan de basis van het project Huisvesting & Diaconie. Cruciaal hierin is het feit dat de Heere Jezus ons oproept om zowel Zijn Koninkrijk als de bijbehorende gerechtigheid te zoeken. Het Koninkrijk en de Gerechtigheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Oproep vanuit de Thora

Deze verbinding is de rode draad doorheen de Thora, de levensweg die God Zijn volk aanbiedt. De kern hiervan is het liefhebben van God en je naaste als jezelf. Het is dan ook geen toeval dat het verschaffen van recht aan armen, wezen, weduwen en vreemdelingen zo dikwijls wordt geëist van het volk. Wanneer het gaat om recht doen aan vreemdelingen komen we tot de kern in Leviticus 19:33-34 waar staat:

‘’De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem liefhebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de HEERE, uw God.’’

Hoe je ook invulling geeft aan het recht doen, het mag gebeuren vanuit liefde. In alles wat we doen of laten, mogen we ons vragen: hebben we de vreemdeling lief als onszelf?

In het laatste boek van de Thora spreekt Gods hart voor vreemdelingen. We zien de houding van onze God tegenover vreemdelingen glashelder naar voren komen in Deuteronomium 10:17-19:

‘’Want de HEERE, uw God, is de God der goden en de Heere der heren; die grote, machtige en ontzagwekkende God, Die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt, Die recht verschaft aan de wees en de weduwe, Die de vreemdeling liefheeft door hem brood en kleding te geven. Daarom moet u de vreemdeling liefhebben, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte.’’

In dit vers spreekt het hart van God voor vreemdelingen. God heeft de vreemdeling lief! Die liefde wordt heel concreet ingevuld door God. God heeft hem lief door brood en kleding te geven. Zo mogen ook wij heel praktisch uiting geven aan onze liefde naar vreemdelingen: voorzien in brood en kleding.

Oproep vanuit de Profeten

Ook in de profeten roept God ons op om vreemdelingen lief te hebben door recht aan hen te verschaffen. We lezen het volgende in Jeremia 7:3-7:

‘’Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Laat uw wegen en uw daden goed zijn, dan laat Ik u wonen in deze plaats. Stel uw vertrouwen niet op bedrieglijke woorden: De tempel van de HEERE, de tempel van de HEERE, de tempel van de HEERE is dit! Als u echter uw wegen en uw daden werkelijk betert, als u werkelijk recht doet tussen iemand en zijn naaste, als u de vreemdeling, de wees en de weduwe niet onderdrukt, geen onschuldig bloed in deze plaats vergiet, en geen andere goden achterna gaat, uzelf ten kwade, dan zal Ik u in deze plaats, in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, laten wonen, eeuw uit en eeuw in.’’

Jeremia leefde en profeteerde in de periode tussen de val van het Assyrisch rijk en de opkomst van het Babylonisch rijk. Jeremia zag zijn volk lijden. Hij zei dat dit gebeurde omdat ze ontrouw aan God waren. Hij riep de Israëlieten op om zich te bekeren. Hij sprak tot het volk voordat Jeruzalem werd ingenomen en vernietigd door Nebukadnezar. In zijn profetische woorden schemert goed door waar het mis is gegaan… ‘’Stel uw vertrouwen niet op bedrieglijke woorden: De tempel van de HEERE, de tempel van de HEERE, de tempel van de HEERE is dit!’’

Tot drie keer toe noemt Jeremia de tempel van de Heere. Men was obsessief bezig met de tempel en ontwikkelde een zekere trotsheid hierover. Maar hierdoor misten ze de kern. Het zicht op wat er werkelijk toe deed, vertroebelde. Wat er werkelijk toe doet is recht doen en het recht verschaffen aan vreemdelingen, wezen en weduwen. Opvallend is het feit dat Jeremia dit als eerste noemt qua invulling van het beteren van wegen en daden. De eerst genoemde praktische invulling gaat over het recht doen aan onze naaste en het niet onderdrukken van vreemdelingen. Ons geloof vraagt om daden.

De Bijbel laat ons niet geestelijk wegzweven naar de hemel, maar drukt ons met beide voeten op de aarde. Het drukt ons op de aarde omdat we hier een taak hebben. Een taak om de wereld in onze woorden en daden te tonen wie die God is tot wie wij naderen. We hebben de taak om recht te verschaffen in een wereld vol onrecht. ‘’Laat uw wegen en daden recht zijn’’, zegt Jeremia.Ook de profeet Jesaja gaat hier verder op in. Net als Jeremia is hij geschokt door het gebrek aan gelovigen die recht verschaffen. In Jesaja 1:11-15 geeft God aan geen behagen te scheppen in de offers, de feestdagen en de samenkomsten die gehouden worden… Waarom niet? Omdat ze de kern missen die staat in vers 16 en 17: Recht doen!

‘’Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg! Houd op met kwaad doen, leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!’’

Oproep vanuit het Evangelie

De roep om recht te doen klinkt door heel de Schrift. Van de Thora over de Profeten tot het Evangelie. In de Bergrede gaat de Heere Jezus hier een aantal keer op in. We lezen in Mattheus 5:6:

’Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’’

Zo mogen wij als christenen hongeren en dorsten naar gerechtigheid. In gebed, in verlangen en door te doen. In Mattheus 6:33 komen we bij de bekende uitspraak:

‘’Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.’’

Vanuit het voorgaande weten we dat Gerechtigheid integraal onderdeel is van het Koninkrijk van God. Het inzetten voor recht doen aan onze naasten is een kernwaarde van burgers van het Koninkrijk van God. Wanneer we bij Gave Veste het verlangen hebben om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken bij vluchtelingen is recht doen hier een onmisbaar onderdeel van.

In Mattheus 23:23 begint de Heere Jezus hier nogmaals over. In dit gedeelte weerklinken de woorden van Jesaja en Jeremia die het volk wezen op het stellen van de juiste prioriteiten.

‘’Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten.’’

Het recht, de barmhartigheid en het geloof! Die andere dingen moet men niet nalaten, maar het gaat om het recht, de barmhartigheid en het geloof. Die drie zaken vormen de basis van het werk van Gave Veste. We zetten ons in voor het Recht, tonen Barmhartigheid en we delen ons Geloof. De verbinding met het delen van ons Geloof (evangelisatie) is cruciaal voor onze projecten.

Dit alles doen we vanuit de liefde voor vreemdelingen die God in ons hart legt.