GEEF EEN GIFT

0001

Maak hier een gift over

Voor de werking van Gave Veste zijn we volledig afhankelijk van giften. Deze giften worden gebruikt voor de werkingskosten van Gave Veste. Vul handmatig een overschrijving in via je bank of geef een gift via Payconiq. Vermeld duidelijk voor welk project je geeft.

 

 

Payconiq

Geven voor een werking

Algemene werking Gave Veste

Voor de algemene werkingskosten van Gave Veste kunt u uw (maandelijkse) gift overmaken als vriend van Gave Veste vzw. Daarmee kan Gave Veste de christenen en kerken in België blijven stimuleren en activeren in christelijk werk met vluchtelingen, door het geven van spreekbeurten, vormingen, cursussen, begeleiding en advies. Met uw bijdrage kunnen we christenen en vluchtelingen blijven ondersteunen.

Maak uw gift over t.n.v. Gave Veste vzw

BE89 7340 2863 2385

Huisvesting

Sommige vluchtelingen in nood huisvest Gave Veste tijdelijk. Bij deze tussenoplossing wordt in korte termijn gezocht naar een definitieve oplossing. Met uw steun hoeven zij niet op straat te leven en worden zij fatsoenlijk gehuisvest.

Project Huisvesting

BE49 7360 3127 3571

Moeder- en Kindweekend

Gave Veste organiseert twee keer per jaar een Moeder- en Kindweekend. Het is een weekend voor alleenstaande vluchtelingenmoeders met hun kinderen.Een weekend lang plezier, ontspanning en aandacht voor moeder, kind en geloof.

Project MKW

BE49 7360 3127 3571
v.v. MKW 2024

Meer informatie & Verantwoording

Je giften komen volledig ten goede aan de werkingskosten van Gave Veste. Giften worden in geen geval besteed aan loonkosten van medewerkers, omdat alle medewerkers gratis hun diensten ter beschikking stellen aan de vereniging of ondersteund worden door hun achterban.

Met jouw steun kan de werking van Gave Veste doorgaan. Je kan overwegen een regelmatige sponsor te worden van Gave Veste. Dat kan via een 'doorlopende opdracht' bij je bank.

Als vzw willen wij transparant en verantwoord omgaan met de financiën. De jaarrekening wordt aan de Algemene Vergadering voorgelegd, die het controleren en goedkeuren.

Gave Veste vzw is erkend als vrijwilligersorganisatie door de Provincie Antwerpen.

Gave Veste vzw is lid van de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV). Daarmee onderschrijft Gave Veste de Evangelische Relationele Code (ERC) en de Evangelische Deontologische Code (EDC), zoals de EAV die heeft opgesteld.

 

ANBI-status (Nederland)

Als Belgische vzw, is Gave Veste vzw sinds 1-1-2012 erkend als algemeen nut beogende instelling in Nederland. Hiermee  zijn giften vanuit Nederland, aftrekbaar van de Nederlandse belasting(en). Dit is niet van toepassing in België, daar is het niet fiscaal aftrekbaar. Voor iemand die in Nederland belasting betaald zijn giften wel fiscaal aftrekbaar.

De fiscale voordelen voor een ANBI gelden alleen binnen de Nederlandse belasting(en):

  • Als je giften aan Gave Veste geeft, zijn deze aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  • Gave Veste hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die ontvangen worden in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die Gave Veste doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Gave Veste vzw staat in Nederland geregistreerd onder fiscaal nummer 823810173 (RSIN).

Zoek onze statuten op in het Belgisch Staatsblad (Ondernemingsnummer België: 0822 296 813).

De bestuursleden van de vzw Gave Veste ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden, zoals beschreven staat in de statuten Art. 21. Directie en bezoldigde medewerkers van vzw Gave Veste ontvangen een salaris conform de van toepassing zijnde functieregeling en salarisschalen, volgens CAO, het Paritair comité Socio-culturele sector - Vlaamse gemeenschap - restsector (code 329.01), mits de inkomsten uit de persoonlijke achterban van de bezoldigde medewerker / directeur dit toelaten. Minimaal wordt alleen uit de inkomsten vanuit de persoonlijke achterban het minimumloon vergoed.

Jaarverslag & Jaarrekening

Jaarverslag (2022): Jaarverslag Gave Veste 2022

Jaarrekening (2022): Gave Veste vzw Financieel Rapport 2022