VISUM AANVRAAG AARDBEVING

Foto: EU Civil Protection and Humanitarian Aid

Foto: EU Civil Protection and Humanitarian Aid

Aanvraag Visum Kort Verblijf

DVZ gaat de aanvraag voor een Visum Kort Verblijf sneller behandelen dan gewoonlijk. Het komt bovenop de stapel. De inhoudelijke voorwaarden worden NIET versoepeld.

Na consultatie met DVZ, Vluchtelingenwerk en het AGII zijn hier enkele richtlijnen, voorwaarden en aandachtspunten.

Uitleg Visum Type C

  1. Sneller, niet soepeler

De snellere procedure geldt alleen voor mensen in aardbevingsgebied. Voor alsnog is erg geen enkel zicht op verlening van het verblijf van drie maanden met een visum type C. Vul duidelijk in aan het begin van het aanvraagformulier dat de persoon getroffen is door de aardbeving.

De prioritaire en "zo snel mogelijke" behandeling van hun visumaanvraag zal enkel verzekerd kunnen worden indien het dossier volledig is vanaf de indiening van de visumaanvraag.

Enkel geldig voor de volgende gebieden in Syrië:
Idlib, Alep, Lattaquié, Hama, Tartous (Syrië)

  1. Garantsteller

Iemand in België moet garant staan voor alle kosten die gemaakt worden. De garantsteller moet hen zelf opvangen en in alle kosten voorzien. De overheid of het OCMW gaat niets bijdragen. Daarvoor dient de bijlage 3bis te worden ingediend bij je lokale gemeentelijke overheid. Het document met uitleg is hier te vinden en te downloaden: https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsdocumenten/overige-bijlagen-bij-het-verblijfsbesluit/bijlage-3bis

Inkomen van de garantsteller:

a) Indien de ten laste genomen vreemdeling een familielid van de garant in de eerste of tweede graad is, moet de garant beschikken over een bedrag van 800 EURO netto per maand + 150 EUR per persoon die reeds te zijnen laste is + 150 EUR per ten laste genomen vreemdeling. Een alleenstaande garant die geen familie ten laste heeft, moet dus over een minimumbedrag van 950 EUR netto per maand beschikken.

b) Indien de ten laste genomen vreemdeling geen familielid van de garant in de eerste of tweede graad is, moet de garant beschikken over een bedrag van 1.000 EURO netto per maand + 150 EUR per persoon die reeds te zijnen laste is + 200 EUR per ten laste genomen vreemdeling. Een alleenstaande garant die geen familie ten laste heeft, moet dus over een minimumbedrag van 1.200 EUR netto per maand beschikken.

Het inkomen moet echt van één gezin afkomstig zijn. Natuurlijk mag je wel onderling elkaar helpen en steunen in de praktische kosten, maar dat helpt niet voor bijlage 3bis.

Voor het inkomen vraagt men loonfiches van de laatste zes maanden. Men KAN in sommige gevallen ook een vast inkomen eisen. Dit hangt af per gemeente.

Alle details via:
https://dofi.ibz.be/sites/default/files/2022-05/Brochure%20Garanten_0.pdf

RISICO VOOR GARANTSTELLER

Als garantsteller loopt je een risico. Je staat garant voor ALLE kosten die tot twee jaar na aankomst gemaakt worden.

  1. Medische Reisverzekering

Voor de personen die komen moet een reisverzekering worden afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. Dit voor de drie maanden dat de persoon komt. Ook medische kosten moeten hier onder vallen Dit kost ongeveer €100 per persoon. Je kan dit in België aanvragen voor de personen die komen, moet wel op hun naam. De verzekering moet minimaal €30.000 dekken en geldig zijn in het hele Schengengebied.

  1. Paspoort

Op dit moment worden er geen laissez-passers uitgegeven. Dat wil zeggen dat je een geldig paspoort nodig hebt. Ben je deze kwijt geraakt? Voeg dan in ieder geval een foto toe van het paspoort. Heb je geen foto en geen paspoort? Dan moet je een bewijs indienen dat je een nieuw paspoort hebt aangevraagd. Let op: dit geldt ook als je alleen foto’s hebt van je paspoort. Heb je voorlopig alleen foto’s van je paspoort? Dan kan de ambassade een positief advies geven onder voorwaarde dat binnen drie maanden als nog een nieuw paspoort wordt aangevraagd.

  1. Procedure

De eerste stap is naar je eigen lokale gemeente gaan met bijlage 3bis. Dit document moet worden opgestuurd naar de ambassade in Beiroet. Let op: vraag je gemeente om dit recto verso te printen inclusief stempel. De ambassade in Beiroet accepteert niet twee losse papieren.

Als er goedkeuring is van de Belgische overheid, dat wil zeggen, je word erkend als garantsteller, dan begint de procedure in Syrië.

Hiervoor moet je de stappen volgen van het visabureau TLS. Daar vind je ook de prijzen van de visa. Bekijk alles in het Engels en Arabisch via: https://visas-be.tlscontact.com/visa/lb/lbBEY2be/home waarbij je een account moet aanmaken via https://visaonweb.diplomatie.be/en/Account/Login

Vul duidelijk in aan het begin van het aanvraagformulier dat de persoon getroffen is door de aardbeving.

De visumaanvrager moest dus eerst de garantstelling hebben en eigen documenten in orde hebben. Dan pas kan men een afspraak bij de ambassade in Libanon maken.

Om de garantie te hebben dat de persoon terugkeert zal ook een retourticket moeten worden geboekt voor het vliegtuig.

De hele procedure van het visumbureau staat hier:
https://visas-be.tlscontact.com/procedure/lb/lbBEY2be

Meer informatie via:
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/kort-verblijf

https://dofi.ibz.be/nl/news/aardbeving-turkije-en-syrie-persbericht-van-de-staatssecretaris-voor-asiel-en-migratie

DVZ zelf geeft goed advies. Heb je dus hele specifieke vervolgvragen, neem dan ook met hen contact op via:

02 488 8000
In het keuzemenu is er een optie ‘’Visum Kort Verblijf’’. De medewerkers op die lijn zijn op de hoogte van de beslissing van de staatssecretaris en de specifieke situatie in Syrië en Libanon.

  1. Asiel aanvragen?

Onderstaande informatie is gebaseerd op informatie gegeven door een juridische medewerker van het Agentschap Integratie en Inburgering. Om 100% zeker te zijn kan je altijd zelf de vraag voorleggen via: 

https://www.agii.be/contact
02-2050055
Optie 3: vreemdelingenrecht

De vreemdeling mag asiel aanvragen in België. Dit heeft geen nadelige gevolgen tijdens de procedure. De ten laste neming (garantstelling) wordt tijdens de procedure opgeschort. Dat betekent dat de overheid tijdens de asielprocedure geen kosten aanrekent. Als de vreemdeling in een opvangcentrum verblijft worden alle kosten betaald door de overheid (opvang, eten, medisch). Als je iemand thuis opvang betaald de overheid alleen de medische kosten.

Let op: wegens een tekort aan opvangplaatsen kan het lang duren voordat men een opvangplaats krijgt toegewezen. De kans op de vluchtelingenstatus voor mensen uit Noordwest Syrië is reëel. Bij een negatieve beslissing gaat de garantstelling, ten laste neming, opnieuw in tot de twee jaar is afgelopen.

Let op: slachtoffer zijn van een aardbeving is geen reden om de vluchtelingenstatus te krijgen (positieve beslissing). De aanvrager moet nog altijd aantonen dat hij gevaar loopt door de oorlog of vervolging.

Alle informatie in PDF-versie